Εξειδευκευμενες Η/Μ - Υδραυλικές - Ψυκτικές Εγκαταστάσεις
Enactus Κατασκευαστική - Τεχνική Εταιρεία - Χαλκίδα

Τα στελέχη της Enactus Κατασκευαστικής έχοντας δεκαετή εμπειρία στην κατασκευή και επίβλεψη εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών , μπορούν να υποστηρίξουν σε επίπεδο μελέτης, σχεδιασμού, οργάνωσης αλλά και σε επίπεδο κατασκευής οποιαδήποτε ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση.

Η δυνατότητα των μηχανικών της Enactus Κατασκευαστικής να μελετήσουν, σχεδιάσουν και οργανώσουν παράλληλα, projects ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να επικοινωνεί με ένα ουσιαστικά ‘κέντρο’ επεξεργασίας πληροφοριών και λήψης αποφάσεων επί τεχνικών θεμάτων, από την αρχή έως το τέλος του έργου που θέλει να υλοποιήσει.

Η Enactus Κατασκευαστική συνεργάζεται με εξειδικευμένα συνεργεία και προμηθευτές, που έχουν αξιολογηθεί για την εμπειρία, την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρουν στην κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Ενδεικτικά, η Enactus Κατασκευαστική, αναλαμβάνει:

♦ Ανακαινίσεις κατοικιών και γραφειακών χώρων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κλιματισμό, θέρμανση, ασθενή ρεύματα, συναγερμοί, κλπ).
♦ Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε βιοτεχνικούς/βιομηχανικούς χώρους

 

Η γνώση περί των νέων τεχνολογιών, υλικών και προϊόντων και η συνεχής ενημέρωσή τους μέσω συνεργατών, προμηθευτών, σεμιναρίων, αλλά και του ιστορικού των ήδη εκτελεσμένων έργων, το οποίο λειτουργεί δυναμικά και αξιολογείται από την εταιρεία, παρέχει τη δυνατότητα στους μηχανικούς της εταιρείας να προτείνουν στον πελάτη τον αρτιότερο τεχνικό εξοπλισμό και την ορθή εφαρμογή του για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε έργου αλλά και τη οικονομοτεχνικά συμφερότερη λύση για τον πελάτη.